Gv và hs trường THCS Cao Bá Quát tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dung kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tế.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Gv và hs trường THCS Cao Bá Quát tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dung kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tế đã có 1 đ/c đạt giải nhất, 2 đ/c đạt giải ba về tích hợp và 1 sản phẩm của hs đạt giải nhất, 2 sản phẩm của hs đạt giải ba về vận dụng kiến thức liên môn.