TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong 2 ngày 26-27/4/2021 các cán bộ công đoàn cở sở trong huyện CưMgar tham gia lớp tập huấn do Liên đoàn lao động tổ chức. Tham gia lớp có 275 cán bộ công đoàn tham gia.

Nội dung tập huấn gồm có các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Tiếp thu Nghị quyết TW Đảng lần thứ 13 do đồng chí Phạm Văn Danh, huyện ủy viên, giám đốc trung tâp chính trị quán triệt.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn công đoàn viên đăng nhập phần mềm bảo hiểm xã hội số.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND do đồng chí Nguyễn Thị Vọng- huyện ủy viên-Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện quán triệt.

Chuyên đề 4: Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và UBKT do đồng chí Nguyễn Hưng-UVBTV-chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Đak Lak quán triệt.